Terms&Conditions

Test version of website

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tweedroom.com

VYMEZENÍ POJMŮ
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou GLS. O způsobu dopravy rozhoduje dodavatel, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). V případě platby na dobírku daňový doklad se posílá e-mailem po obrdžení pěnez na účet prodavajícího. 
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. 
Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti: platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

ZPŮSOBY DODÁNÍ V ČR
Doba pro vyzvednutí rezervovaného zboží je 5 dnů, po dohodě lze tuto dobu prodloužit.
Přepravní službou GLS , nebo Českou poštou po domluvě (ceník platí pro doručení v ČR, zasílání zásilek do zahraniči je možné po individuální domluvě). U zásilek zaslaných přepravní službou GLS můžete využít služby sledování zásilek. Na www.gls-group.eu doplníte do políčka sledování zásilek číslo Vaší zásilky, které Vám sdělíme po expedování zásilky.

Doručení Vašého duffle kabátu po ČR je zdarma.

Doručení jiného zboží z našého internetového obchodu po ČR je zdarma při nakupu nad 2500 Kč. (Při nakupu pod 2500 Kč cena dopravy je 99 Kč).
V případě doručení zásilky přepravní službou GLS vám řidič předem telefonicky, případně sms oznámí předpokládaný termín doručení. Prosíme Vás proto o spolupráci a dostupnost Vašeho mobilního telefonu v době, kdy očekáváte doručení zásilky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem (při platbě na dobírku daňový doklad se zasílá po obdržení pěnez na účet prodavajícího). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

ZPŮSOBY PLATEB
Platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží.
Platba na dobírku - při zasílání přepravní službou GLS. K ceně zásilky se připočítává 99,- Kč při nakupu pod 2500 Kč.
Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet. Po dokončení objednávky obdržíte mail o dostupnosti zboží a zašleme Vám podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet. K ceně zásilky se připočítává 99,- Kč při nakupu pod 2500 Kč.

Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. 
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům. 

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. E-mailem mail@tweedroom.com

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Hovorné (na tel. č. prodejny uvedené v kontaktech) je účtováno dle ceníku Vašeho operátora.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:
odešlete dopis (nejlépe emailem) na mail@tweedroom.com s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
odešlete prosím mailem na mail@tweedroom.com a následně přibalte ke zboží.
zboží doručte zpět na adresu.
zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním neporušeném obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY DODAVATELE/PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: - zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, - nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ - ZÁRUKA
Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

ZÁRUČNÍ PRÁVA
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

SPOTŘEBITEL PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MÁ
Jde-li o vadu odstranitelnou
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věc
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU PODLE § 616 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
přiměřeným snížením kupní ceny
náhradním dodáním zboží
odstoupením od smlouvy
Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

REKLAMACE (UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY)
bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. 
Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Kontakty:

E-mail: mail@tweedroom.com

Nahoru